fejm.ba

Vijesti

Vodostaj Une, Sane i Bosne opada, Save raste

Prema podacima o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, koji važe za period 14. maj u 21.00 sat, na većini hidroloških stanica na slivu Une i Sane zabilježeni su stagnacija i blago opadanje vodostaja.

Na VS Klokot, rijeka Klokot, te VS Ključ i VS Sanski Most (rijeka Sana), vodostaji su još iznad kota pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja, ali se bilježi trend stagnacije i blagog opadanja, saopćila je Federalna uprava Civilne zaštite.

Prema meteorološkim prognozama, maksimalne padavine su prošle tokom prošle noći i očekuje se pad intenziteta padavina na minimalne vrijednosti tokom noći.

Hidrološke prognoze su blago opadanje vodostaja na slivovima Une i Sane te postepena stabilizacija vodostaja.

Stagnacija i blago opadanje vodostaja je zabilježeno u navedenom periodu i na većini hidroloških stanica na slivu rijeke Bosne.

Na VS Maglaj, rijeka Bosna, te VS Karanovac, rijeka Spreča, vodostaji su još iznad kote pri kojima počinje obavještavanje o mogućnosti pojave plavljenja, ali je trend stagnacije i blagog opadanja.

I u tom slivu su prognozirani blago opadanje vodostaja te postepena stabilizacija vodostaja.

U slivu rijeke Save, za poplavna područja (Odžačka i Srednja Posavina) bilježi se stalan porast vodostaja na vodomjernim stanicama VS Slavonski Brod (cca 9 cm na sat) i VS Slavonski Šamac (cca 11 cm na sat).

Zato je Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo pravnim licima zaduženim za mjere aktivne odbrane od poplava na ovim područjima dostavila zahtjev za pojačano praćenje stanja objekata za zaštitu od poplava i oni su u pripravnosti za eventualno provođenje mjera redovne odbrane od poplava.

Ukoliko porast vodostaja bude prema prognoziranim podacima, može se očekivati da se u narednim danima dostignu kote pri kojima se proglašava redovna odbrana od poplava te se zbog toga nastavlja redovno praćenje vodostaja na svim vodomjernim stanicama u slivu rijeke Save, s posebnim akcentom na one koje su mjerodavne za poplavna područja u odžačkoj i srednjoj Posavini.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu s Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Prema podacima, vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 7 sati je kod Bosanskog Broda iznosila 686 cm, kod Bosanskog Šamca 591 cm i  Orašja 756 cm.

U Tuzlanskom kantonu, vodostaj na brani hidroelekrane Modrac je jutro u 7 sati bio 198,71 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na jučer, nivo je viši za 71 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,20 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros je bio 293 cm i u opadanju je (redovne mjere odbrane od poplava se preduzimaju na 300 cm).

U općini Doboj Istok,  rijeka Spreča se izlila iz korita i u priobalju poplavila deset hektara poljoprivrednog zemljišta.

U Unsko-sanskom kantonu je donesena odluka o prekidu nastave u svim osnovnim i srednjim školama do daljnjeg. Elektroenergetski sistem je stabilan. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima.

Kiša je prestala padati ili je slabog inteziteta tako da su svi vodostaji rijeka i rječica na području kantona u blagom opadanju.

Vodostaja na područje općine Velika Kladuša duž riječnih korita rijeka Kladušnice i Glinice, kao i ostalih rječica i potoka, jučer je bio u blagom je opadanju. Ove promjene su evidentne naročito u gornjim tokovima navedenih rijeka i potoka, dok se stanje u donjem dijelu rijeke Kladušnice, u rasponu od dva kilometra do ušća u rijeku Glinu, nije bitnije promijenilo. I dalje je onemogućem prelazak preko ove rijeke na relaciji Miljkovići – Drmeljevo tako da se za saobraćanje koriste alternativni putni pravci. Vodostaj se na ovom lokalitetu nije značajnije smanjio.

Regionalni putni pravac R 401 (kod Prosinjskog mosta) danas je potpuno funkcionalan a takva situacija je i na drugim putnim komunikacijama regionalnog i lokalnog karaktera.

Na području Cazina, prema posljednjim dostupnim podacima je vodostaj Mutnice iznosio 256 cm i blago opadao. Jutros je nešto bolje stanje jer je kiša manje padala. Voda se povlači, ali opasnosti od plavljenja još nije prošla. Jučer je  proglašeno stanje prirodne nesreće. U Tržačkim Raštelima saobraćaj se odvija jednom trakom, dok je u Tršcu prohodno.

Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu je jutros dostigao 407cm i dosad je opao za 40 cm.

Poslije nekoliko sati su se pojavile podzemne vode i počele u znatnijoj mjeri ugrožavati sama domaćinstva. Poplavljena su naselja uz cijeli tok Blihe, Skucani Vakuf, Fajtovci, Neprelje, Donji Kamengrad, Husimovci i Alagića Polje. Rijeka Zdena je poplavila objekte u naselju Zdena i poljoprivredne zasade, plastenike i pomoćne objekte u domaćinstvima Alagića sokak i Muhiće. Sasinka je poplavila nekoliko kuća u Sasini. Radinovac je poplavio dio Banjalučke ulice i put prema Trnovi te stambene objekte u tom dijelu. Pilješka rijeka u Trnovi, Modrašnica u Naprelju, Sana je izišla iz Korita na više mjesta i donijela sa sobom nevolje cijelim tokom pa tako i u samom gradu gdje je poplaviloa u centru grada Banjalučku ulicu, Agamovića sokak, Vahidbegovu ulicu, Mahalu, Hanzibegovu ulicu, Malo Hrustovo, a i naselja: Trnovu, Poodlug, Krkojevce, Mahalu, Čaplje i poljoprivredne usjeve tokom cijelog toka.

Sve raspoložive ekipe Civilne zaštite su na terenu i rade na sprečavanju plavljenja domaćinstava od oborinskih i podzemnih voda.

Općina Bosanska Krupa je 13. maja donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog posljedica uzrokovanih obilnim kišnim padavinama, klizištima i odronima. Rijeka Krušnica izlila se iz korita i poplavila poljoprivredno zemljište i nekoliko pomoćnih objekata. Potok Svetinja izlio se i poplavio oko 40 stambenih i 40 pomoćnih objekata u istoimenom naselju. Vlasnici su izmjestili stoku. Potok Bukovska izlio se i poplavio lokalni put i nekoliko stambenih objekata. Potok Voloder poplavio je lokalne ceste, a potok Baštra se također izlio. Pojavila su se klizišta na lokalnim putu Otoka-Crkvina, ul. Prvomajska, lokalni put Burzići, lokalni put Drenova glavica i ul.Omladinska.

Područja zahvaćena poplavama u općini Bužim od prethodnog dana su i dalje pod vodom s blagim opadanjem nivoa. Prema stanju na terenu, mogu se očekivati klizišta i odroni.

Visina vodostaja rijeke Sane u općini Kluč je jutros bila 225 cm te je i dalje u opadanju u odnosu na jučer. Poplavljeno je  poljoprivredno zemljište.

Federalna uprava Civilne zaštite izvještava i da su njeni pripadnici u potragu za nestalim dječakom koji je jučer pao u nabujali potok u mjestu Begov Han kod Žepča.


BH Telecom
Na vrh