fejm.ba

Ekonomija

Vlada TK: 237.000 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela ukupno 237.000,00 KM, koliko je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirano za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe. Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata.

Za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva je planirano 55.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 50.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000 KM.

Za podršku pojedincima i porodicama, koji zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih  vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice je predviđeno 40.000 KM, dok su za poboljšanje  kvaliteta  življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirane 54.000 KM.

Donesenim programom precizirani su i kriteriji za bodovanje projekata, a na osnovu čega će se izvršiti raspodjela sredstava.

204.800 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

Vlada TK također  je  donijela i Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih“. Za ove namjene Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu je predviđeno 204.800,00 KM. Program obuhvata sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade, za što su planirane 94.800,00 KM, sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju , za što je planirano 90.000,00 KM, te sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja za što je planirano 20.000,00 KM.


BH Telecom
Na vrh