fejm.ba

Ekonomija

Tekućim suficitom akumulirani deficit TK smanjen na oko 25 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona    prihvatila je  Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine.

Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2018. godine od 362.876.332,77 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 342.142.398,16 KM, evidentno je da je Budžet u 2018. godini ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 20.733.934,61 KM.

Osim činjenice da je u protekloj godini zabilježeno određeno povećanje prihoda u Budžet, bitno je istaknuti da je Vlada tokom godine pokazala i izuzetnu finansijsku disciplinu i štedljivost, te je oko od 14,5 miliona KM, od ukpno skoro 21 milion, rezultat ušteda koje su ostvarene na rashodovnoj strani Budžeta.

Imajući u vidu sve navedeno, na kraju treba reći da je ovim finansijskim rezultatom, akumulirani budžetski deficit Tuzlanskog kantona sa 31. decembrom 2018.godine sveden na oko 25 miliona KM.

Podsjećamo, akumulirani deficit Budžeta Tuzlanskog kantona na dan 31.12.2017. godine je iznosio 46.008.667,47 KM, te je pozitivnim rezultatom iz 2018.godine djelomično pokriven.

U periodu 01.01.-31.12.2018. godine Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 335.046,39 KM, što u procentima iznosi 55,84% u odnosu na usvojeni Budžet Tuzlanskog kantona, dok izvršenje po Odlukama iznosi 304.220,04 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 50,70%, saopćeno je iz Odjela za informisanje Vlade TK.


BH Telecom
Na vrh