fejm.ba

Vijesti

Stanje sigurnosti na području TK ocjenjeno zadovoljavajućim

Vlada Tuzlanskog kantona  je usvojila Informaciju o stanju sigurnosti na području tog kantona za period januar – juni 2019. godine. Prema iznesenim pokazateljima u prvom polugodištu 2019.godine, može se konstatovati da je na našem kantonu došlo do smanjenja evidentiranih krivičnih djela u odnosu na isti period prošle godine za 3,25%.

Ako se posmatraju složeniji i teži oblici krivičnih djela, evidentno smanjenje broja krivičnih djela teških krađa, teških tjelesnih ozljeda, teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, ubistva, dok je povećan broj krivotvorenja službene isprave, nasilničkog ponašanja, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, nasilja u porodici, pronevjera u službi, navođenja na prostituciju, i dr.

Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom prvog polugodišta 2019. godine, može se konstatovati da su službenici policije evidentirali manji broj narušavanja javnog reda i mira za 8,4%, a broj počinjenih prekršaja također je manji za 8,4% u odnosu na posmatrani period prošle godine, što takođe upućuje na zaključak da je stanje zadovoljavajuće.

U skladu sa Zakonom i počinjenim prekršajima sankcionisan je manji broj lica u narušavanju javnog reda i mira za 111 lica ili 10,2%, a također i broj učinilaca prekršaja manji je za 154 ili za 12,7%. Posmatrano po strukturi prekršaja, smanjen je broj prekršaja naročito drskog ponašanja, tuča i fizičkih napada, prosjačenja  i sl., dok je izraženo povećanje prekršaja svađe vike i nepristojnog ponašanja, ostalih prekršaja po zakonu o javnom redu i miru, neovlaštena upotreba oružja, te odbijanja naređenja i omalovažavanja policijskih službenika. Tokom perioda januar – juni 2019.godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period predhodne godine.

Analizirajući stanje sigurnosti, a u vezi sa boravkom većeg broja migranata u našem kantonu, Vlada Tuzlanskog kantona će putem svojih nadležnih organa u skladu sa zakonom, preduzeti sve potrebne mjere i aktivnosti kako bi se građani Tuzlanskog kantona osjećali sigurno, a migranti dobili tretman u skladu sa zakonom uz poštivanje najviših normi za zaštitu ljudskih prava. Današnjim zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila od viših nivoa vlasti da se u okviru svojih nadležnosti aktivno uključe u rješavanje pitanja migrantske krize, a od Ministarstva sigurnosti BiH da preduzme sve raspoložive mjere na sprečavanju ilegalnih prelazaka državne granice između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je evidentiran najveći broj ilegalnih ulazaka migranata u našu državu. Također od državnog ministarstva je zatraženo da iznađe mogućnost izmještanja Terenskog ureda Tuzla – Službe za strance iz užeg gradskog jezgra grada Tuzle  na adekvatnu lokaciju, te da  organizuje produženi rad službenika Terenskog ureda Tuzla, uključujući rad i u  dane vikenda, kao i da efikasnije sprovede postupak deportacije migranata zbog kršenja zakona Bosne i Hercegovine.

U proteklom periodu na području TK broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama veći je za 7 ili 63%, dok je broj poginulih lica veći za 5 ili 38,5%, u odnosu na posmatrani period prethodne godine. Broj saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima veći je za 4 nezgode ili 0,8%, dok je broj lica sa teškim tjelesnim ozljedama manji je za 17 lica ili 22,7%, a broj lica sa lakim tjelesnim ozljedama veći je za 32 lica ili za 4,5%. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom manji je za 22 nezgode ili za 2,7%.

Sve ovo ukazuje na određene manje pozitivne promjene u odnosu na isti period protekle godine, te se može izreći da je ocjena stanja zadovoljavajuća.


BH Telecom
Na vrh