fejm.ba

Ekonomija

Federalna vlada odobrila sredstva za suzbijanje korona virusa

Federalna vlada na sjednici u četvrtak u Mostaru donijela je Odluku o raspoređivanju i korištenju namjenskih prihoda s posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora koja su kumulirana iz prethodnih godina Federalnoj upravi civilne zaštite u ukupnom iznosu od 9.814.300 maraka.

Namjenska sredstava u Budžetu za 2020. godinu bit će raspoređena i korištena za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije s novim koronavirusom (COVID-19), te za osiguranje sredstava za finansiranje karantena.

Prije ove odluke, Vlada je izmijenila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja FBiH, kojom je propisano da je prva javna ustanova iz oblasti zdravstva u kojoj se formira služba za medicinsku pomoć Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, umjesto Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Federalna uprava civilne zaštite analizom stanja organizovanosti službi zaštite i spašavanja utvrdila da je neophodno organizirati službu zaštite i spašavanja – Službe za medicinsku pomoć u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu, umjesto kao do sada u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, donesene su ove izmjene kojima će službe za medicinsku pomoć biti jednoobrazno organizovane u okviru kliničkih centara u Tuzli, Mostaru i Sarajevu.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja nije predviđala isplatu naknade komisiji za procjenu šteta, osim za vrijeme angažovanja na procjeni konkretnih šteta na terenu i provođenja obuke komisijama za procjenu šteta nižih razina vlasti, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.


BH Telecom
Na vrh